Všeobecné obchodné podmienky Syncare Slovakia, s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky Syncare Slovakia, s.r.o.

I. Základné ustanovenia
- Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú dodávateľsko-odberateľské vzťahy medzi firmou Syncare Slovakia, s.r.o. (dodávateľ) a jej  zákazníkmi (odberateľ). Písomné ujednania medzi účastníkmi sú uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. - Vzťahy medzi odberateľom a dodávateľom sa vždy riadia platnou legislatívou Slovenskej republiky. Pokiaľ nieje uvedené inak, je v týchto všeobecných obchodných podmienkach uvedená firma Syncare Slovakia, s.r.o. ako dodávateľ.


II. Predmet predaja
- Predmetom predaja je ľubovoľný tovar a služby uvedené v internetovej ponuke (www.syncare.sk) alebo v inej ponuke dodávateľa (katalóg, cenník, akciový leták, a iné), ktoré sú v čase objednávky platné pre konkrétneho odberateľa.

III. Cena
- Ceny uvedené v katalógoch a cenníkoch sú vždy platné ku dňu vydania a dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien bez predchádzajúceho upozornenia v náväznosti na úpravy cien výrobkov, prípadne na pohyby kurzu EUR voči cudzím menám. Dodávateľ nieje zodpovedný za chyby vzniknuté pri tlači ponukových materiálov. - Pre upresnenie a špecifikáciu tovaru môže požadovať odberateľ od dodávateľa cenovú ponuku. Táto je platná 30 dní od jej vystavenia vrátane DPH, ak nieje vyslovene vyznačená inak. - Ceny nezahŕňajú balné a poštovné a prípadne ďaľšie dodatočné náklady, o ktorých však musí byť odberateľ informovaný.

IV. Spôsob objednávania
- Objednávky môžu byť dodávateľovi doručené akýmkoľvek  písomným spôsobom (internetom, poštou, faxom, telefonicky, e-mailom, osobne). - Ak sa objednávka viaže ku konkrétnej cenovej ponuke, musí byť táto cenová alebo iná zvýhodňujúca ponuka pri objednávke uplatnená – napr. dopísaná do poznámky pri objednávke prostredníctvom internetu, inak nieje možné neskôr reklamovať nedodržanie ponúknutých podmienok obchodného prípadu. - Cena dodávky sa riadi platným cenníkom v dobe prijatia objednávky. - Objednávka musí obsahovať presný názov firmy či inštrukcie objednávateľa, adresu a zodpovednú osobu, IČO, presnú adresu platiteľa tovaru (ak sa líši od adresy objednávateľa). Presnú adresu miesta dodania a kontaktnú osobu, telefón (ak sa líši od adresy objednávateľa), ďalej jednoznačne určený tovar, požadované množstvo a požadované dodacie podmienky, ako je termín dodania a iné špecifické požiadavky. - Ak si objednávateľ nepraje čiastkové plnenie dodávky, je nutné túto skutočnosť uviesť na objednávke.

V. Potvrdenie objednávky a dodacie podmienky
- Dodávateľ vystaví na žiadosť odberateľa potvrdenie objednávky, v ktorom bude uvedený predpokladaný termín dodania. Pokiaľ odberateľ nevznesie do 2 pracovných dní písomne, telefonicky, e-mailom či iným preukázateľným spôsobom svoje námietky, bude potvrdenie  objednávky, resp. takto vzniknutá kúpna zmluva, považovaná za záväznú. - V prípade, že objednávka odberateľa bude jednoznačná a jej písomné potvrdenie nebude odberateľom výslovne požadované, je dodávateľ oprávnený expedovať tovar aj bez písomného potvrdenia objednávky odberateľovi. - V odôvodnených prípadoch dodávateľ potvrdzuje prijatú objednávku formou Kúpnej zmluvy. V tomto prípade je kúpna zmluva považovaná za uzavretú až po jej podpise oboma zmluvnými stranami. - V odôvodnených prípadoch, a to hlavne pri neštandardnom tovare alebo pokiaľ existujú zo strany dodávateľa pochybnosti o schopnosti odberateľa zaplatiť v termíne splatnosti objednávku, je dodávateľ oprávnený požadovať zálohovú platbu. Dodací termín uvedený na potvrdení objednávky sa potom počíta od uhradenia zálohy. Dodávateľ môže stanoviť finančný limit alebo iné podmienky, pri ktorých je objednávka vybavená iba na dobierku alebo na zálohovú platbu. - Lehota na odoslanie objednávky je zväčša 3 až 4 pracovné dni počínajúc pracovným dňom, ktorý nasleduje po dni, kedy bola objednávka prijatá. V prípade tovaru s dlhšou dodacou lehotou bude odberateľ o termíne dodávky informovaný telefonicky alebo e-mailom (ak táto možnosť existuje). V závislosti na rozsahu a štruktúre je možné plnenie objednávky v niekoľkých čiastkových dodávkach, pokiaľ nieje v objednávke výslovne uvedené inak. - Dopravu na miesto určenia podľa informácií na objednávke zaisťuje dodávateľ na území Slovenskej republiky zadarmo, alebo za úhradu. Aktuálne ceny a podmienky na prepravu sú uvedené v platnom cenníku dodávateľa: a) pri odbere rozmerného či ťažkého tovaru bude účtované dopravné podľa ponuky dodávateľa alebo podľa dohody medzi dodávateľom a odberateľom. b) pri dodávkach tovaru mimo územia Slovenskej republiky bude účtovaná doprava podľa dohody. c) ak vyžaduje odberateľ inštaláciu (napr. pri prístrojoch na diagnostiku pleti), a táto nieje súčasťou ponuky, je treba uviesť túto skutočnosť do objednávky. Dodávateľ následne potvrdí termín a cenu inštalácie, ktorú odberateľ odsúhlasí. Ak neposkytne odberateľ dodávateľovi patričný dôvod, ktorý by viedol k znemožneniu inštalácie v dohodnutom termíne, budú odberateľovi vyúčtované zodpovedajúce náklady.  Nemožnosť uskutočniť inštaláciu spôsobom, ktorý nieje vopred odsúhlasený oboma stranami nemôže byť dôvodom k odstúpeniu zo zmluvného vzťahu s dodávateľom. d) dodávateľ nezodpovedá za vhodnosť vybraného zariadenia k požadovaným účelom, pokiaľ tieto neboli vyšpecifikované v objednávke odberateľa.

VI. Rušenie objednávok a kúpnych zmlúv
- Odsúhlasené objednávky a kúpne zmluvy je možné rušiť iba písomne vzájomnou dohodou oboch strán. V prípade objednávky niektorou z elektronických komunikačných prostriedkov môže odberateľ vrátiť objednávku do 7 dní od dátumu jej prevzatia bez udania dôvodu. Podmienkou je neporušené vnútorné balenie dodaného tovaru (tuba, kelímok, dávkovač, a. i.) a evidentne nepoškodená etiketa vnútorného balenia vrátane krabičky, do ktorej je umiestnený kozmetický prípravok. -  Dodávateľ je oprávnený účtovať odberateľovi storno poplatok do výšky 50% ceny predmetu na pokrytie účelne vynaložených nákladov k zaisteniu predmetu tovaru.

VII. Platobné podmienky a prechod vlastníckych práv
- Úhradu tovaru uskutočňuje odberateľ: a) prevodom na účet dodávateľa so stanovenou splatnosťou, b) dobierkou pri prevzatí tovaru, c) úhradou vopred na účet dodávateľa - V prípade prvého odberu môže byť dodávateľom požadovaná platba v hotovosti alebo vopred. V odôvodnených prípadoch môže dodávateľ od tejto podmienky ustúpiť. -  Iné platobné podmienky (predĺžená doba splatnosti a pod.) musia byť vopred písomne dohodnuté. -  Nedodržanie splatnosti uvedenej na faktúre môže dodávateľ penalizovať čiastkou vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. - V odôvodnených prípadoch môže dodávateľ požadovať od objednávateľa zálohovú platbu či platbu vopred až do 100% predpokladanej celkovej ceny. -  Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na odberateľa okamihom jeho prevzatia. Tovar sa stáva majetkom objednávateľa až po uhradení plnej ceny dodávateľovi.

VIII. Reklamácia a záruka
- Dodávateľ zodpovedá za úplnosť a správnosť dodávky podľa dodacieho listu. - Odberateľ je povinný skontrolovať pri prevzatí tovaru jeho množstvo, úplnosť, správnosť, neporušenosť dodávky a správnosť dodávky potvrdiť na dodacom liste. Ak nieje dodávka v poriadku, je to odberateľ povinný uviesť na dodacom, či prepravnom liste. Pokiaľ to charakter a veľkosť dodávky nedovoľuje alebo pri preprave dopravnou službou či poštou, je možné reklamovať úplnosť a správnosť dodávky najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa prevzatia. - Záručná doba na skryté vady, funkčnosť a pod. je stanovená na 12-24 mesiacov od dátumu výroby tovaru, pokiaľ nieje záručná lehota na dodacom alebo záručnom liste výslovne stanovená inak. Dodávateľ vystaví faktúru, doklad o zaplatení alebo dodací list so záručnými podmienkami s vyznačením dátumu predaja, konkrétnou dĺžkou záručnej doby, typu a čísla výrobku objednaného tovaru. Záručná doba môže byť uvedená na mieste uvedených dokladov na vnútornom a vonkajšom balení tovaru. Pri kozmetických prípravkoch je vždy uvedená slovami: „Spotrebujte najlepšie do...“ -  Reklamácia musí byť vždy uplatnená písomnou formou s uvedením špecifikácie reklamovaného tovaru, popisu závady, číslo a dátum objednávky, dodacieho listu alebo faktúry a meno osoby zodpovednej zo strany odberateľa za vybavenie reklamácie a preukázateľne dodaná spolu s reklamovaným predmetom dodávateľovi. -  Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté nerešpektovaním návodu na použitie, nevykonávaním bežnej užívateľskej údržby, vykonaním zmeny na tovare bez autorizácie dodávateľa, chybnou prepravou, či skladovaním. - Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebenie. - Záručné podmienky sú pre dodávateľa záväzné v prípade, že odberateľ nieje v omeškaní s úhradou tovaru. - Ak dodávateľ zistí, že reklamácia je neoprávnená, budú náklady spojené so zistením rozsahu škody a opravou odberateľovi vyúčtované v plnej výške. - Odberateľ musí vracať dodávateľovi tovar, pokiaľ možno, v originálnom obale funkčne plne nahradzujúcom pôvodné balenie. - Reklamačný proces začne dodávateľ okamžite po obdržaní reklamácie odberateľa a informuje o predpokladanom termíne vybavenia reklamácie zväčša do 5 dní od jeho obdržania. - Dodávateľ je oprávnený na zabezpečenie záručného servisu na použitie tretích osôb. -  Odberateľ má právo vrátiť objednaný tovar, pokiaľ sa jedná o kozmetický prípravok, do 30 dní od dátumu jeho kúpu bez udania dôvodu. To platí v prípade, že: a) nieje spotrebované viac ako 50% deklarovaného množstva vráteného kozmetického prípravku a výrobok je vrátený v pôvodnom obale, b) výrobok je odoslaný na adresu dodávateľa s kópiou (faktúra, doklad o zaplatení), c) výrobok bol riadne v termíne splatnosti zaplatený. Náklady na odoslanie takéhoto kozmetického prípravku dodávateľovi hradí odberateľ. Dodávateľ pri splnení uvedených podmienok odošle do 14 pracovných dní čiastku za vrátený kozmetický prípravok, ktorá sa rovná cene, za ktorú odberateľ kozmetický prípravok zakúpil (do ceny nieje započítavané poštovné a iné prepravné služby) a ktorá bude znížená o poplatky za transakcie, ktorú si účtuje transakčná organizácia.

IX. Riešenie sporov
-  Všetky spory vzniknuté z týchto obchodných podmienok a zmlúv z týchto podmienok vychádzajúcich, sa obe strany (odberateľ a dodávateľ) zaväzujú riešiť v súdnom konaní v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode s tým, že tieto dokumenty sú zverejnené v platnom znení na internetových stránkach a sú k dispozícii v sídle uvedenej spoločnosti.

X. Záverečné ustanovenia
- Odberateľ objednaním tovaru podľa katalógu, ponuky, či iných predajných materiálov dodávateľa vyjadruje svoj súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Akékoľvek požiadavky odberateľa, ktoré niesú v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami dodávateľa, musia byť dohodnuté vopred a potvrdené písomnou dohodou oboch zmluvných strán,  inak budú považované za neplatné.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.7.2012.

V Bratislave, dňa 25.6.2012   Ing. Štefan Kirka, konateľ